OBIECTIVELE SPECIFICE ŞI ŢINTELE ŞCOLII

Principalele obiective sunt:

 • promovarea imaginii şcolii la nivel local, regional, naţional;
 • colaborarea cu alţi factori interesaţi pentru a implementa în mod eficient predarea şi evaluarea noilor calificări pentru abilităţi cheie la toate clasele de elevi;
 • obţinerea unor rezultate de calitate în activitatea instructiv- educativă;
 • asigurarea şi valorificarea optimă a resurselor umane;
 • perfecţionarea şi eficientizarea activităţii manageriale;
 • programe şi strategii;
 • învăţarea centrată pe elev;
 • tranziţia de la şcoală la locul de muncă;
 • asigurarea calităţii educaţiei;
 • dezvoltarea managementului şcolar;
 • completarea, diversificarea, îmbunătăţirea şi exploatarea raţională a resurselor materiale şi financiare;
 • stimularea relaţiilor parteneriale transparente;
 • oportunităţi de educaţie şi instruire puse la dispoziţia comunităţii;
 • asigurarea unei dimensiuni europene a absolvenţilor.

 

ŢINTE STRATEGICE:

 1. MANAGEMENT ADAPTAREA CONTINUĂ A OFERTEI EDUCATIONALE LA CERINŢELE PIEŢEI MUNCII
 2. CURRICULUM– CREŞTEREA PROCENTULUI DE PROMOVARE LA BACALAUREAT
 3. RESURSA UMANĂ- EFICIENTIZAREA ACTIVITATII DE CONSILIERE PROFESIONALA SI DEZVOLTARE PERSONALA, PERFECŢIONAREA RESURSEI UMANE ÎN CONCORDANŢĂ CU EVOLUŢIA TEHNOLOGIILOR DIN DOMENIU
 4. RESURSE MATERIALE SI FINANCIAREASIGURAREA BAZEI MATERIALE CORESPUNZATOARE FORMARII COMPETENTELOR SOLICITATE DE PIATA MUNCII
 5. RELATIA CU COMUNITATEA- DEZVOLTAREA DE PARTENERIATE SI PROIECTE IN VEDEREA CRESTERII INSERTIEI ABSOLVENTILOR PE PIATA MUNCI